نهالستان آذر سبز

آموزش نحوه کاشت نهال

در موقـع کاشـتن نهـال در چالـه بایـد توجـه داشـت کـه آن را بـه همـان عمقـی کـه در خزانـه در خـاک بــوده در خــاک محــل اصلــی کاشــت، زیــرا در صــورت عمیقتــر کاشــتن، ممکــن اســت پیونــد در زیــر خـاک قـرار گرفتـه و ریشـه بدهـد. و بـا توجـه بـه ایـن مطلـب چـون پـس از کشـت نهـال بـا آبیـاری پـای نهـال ، خـاک چالـه کمـی نشسـت میکنـد و ایـن مسـئله ممکـن اسـت باعـث پاییـن رفتـن ریشـه شـده و بعدهـا در اثـر کـود دادن و امثـال آن بـه تدریـج خـاک در اطـراف قسـمتی از تنـه قـرار گیـرد. بنابرایـن نهـال را بایـد طـوری کاشـت کـه نهـال پـس از نشسـت خـاک بـه انـدازۀ الزم در خـاک قـرار گرفتـه باشـد.

استقرار نهال

درکاشت نهال رعایت نکات زیر ضروری است: ​​​​​​​

1 -عمـق کاشـت بایـد طـوری باشـدکه پیوندگاه)محـل پیوند(دسـت کـم چندسـانتیمتر بـالای سـطح خـاک واقـع شـود تـا از ریشـه دارشـدن گیـاه در بـالای پیوندکـه ممکـن اسـت اثـر پایـه را خنثـی کـرده و نیـز از گـود افتـادن درخت) یعنـی  رارگرفتـن طوقـۀ آن  درعمـق زیـاد خاک(کـه بـه اصطـاح باعـث خفه گــی آن خواهــد شــد، جلوگیــری به عمــل آیــد. ​​​​​​​

​​​​​​​2 - در نقاطی کــه بــاد منظــم مــی وزد، رشــد پیونــدک بایــد رو بــه بــاد قرارداشــته باشــد تــا ازشکســته شـدن گیـاه دراثرفشـار بـاد جلوگیـری گـردد. درنقـاط بادخیـز اسـتفاده از قیـم بـرای نگـهداری نهـال، در ســالهای اول توصیــه میشــود. ایــن عمــل به ویــژه بــرای گیاهانــی کــه روی پایه هــای پاکوتــاه کننــده پیونــدزده شــده اند، از اهمیــت زیــادی برخورداراســت.

​​​​​​​3 - جهـت قـرار گرفتـن قیـم رو بـه بـاد مـی باشـد تـا خسـارت بـاد حداقـل باشـد. در ایـن حالـت نهـال کمتـر در معـرض بـاد شـدید قـرار خواهـد گرفـت.

​​​​​​​4 - پـس ازانجـام کاشـت وپرکـردن گـودال، بایـد بـا فشـاردادن خـاک اطـراف نهـال بـا پـا یـا بـا بیـل، خــاک اطــراف ریشــه ها را به طورکامــل محکــم کــرد تــا محفظه هــای هــوا دراطــراف ریشــه ها باقــی نمانــد و همچنیــن مقــدار نشســت خــاک کــه دراثــر آبیــاری به وجــود میآیــد و باعــث گــود افتــادن نهــال میگــردد بــه حداقــل برســد.

​​​​​​​5 - بایــد بــی درنــگ پــس  ازکاشــت، نهال هــا را به طــور کامــل آبیــاری کــرد. درغیــر اینصــورت، تعــداد نهال هایـی کـه بـه اصطـاح نمیگیرنـد، بـالا خواهـد رفـت و نیـاز بـه کاشـت مجـدد یـا واکاری خواهـد بـود. باتوجـه بـه حساسـیت درختـان میـوه هسـته دار بـه پوسـیدگی طوقـه بایـد دقـت شـود که طوقـه نهال هــا در داخــل خــاک قــرار نگیــرد.

فیلم آموزشی نحوه کاشت نهال نهال را می توانید مشاهده نمایید: