نهالستان آذر سبز

نهالستان آذر سبز با کادری مجرب و کارشناسان فنی و به پشتوانه ی سالها تجربه در زمینه کاشت و تولید نهال فعالیت خود را از سال 1372 شروع کرده و در راستای اهداف خود گام بر میدارد.
تمامی محصولات این شرکت زیر نظر کارشناسان خبره در این زمنیه تهیه و تولید شده و به تایید موسسه ثبت و تحقیقات بذر و نهال رسیده است. بدیهی است همه نهال های این مجموعه از مرغوبترین و با کیفیت ترین بذرها و نهال ها تهیه شده و همه استاندارهای تولید نهال در آن لحاظ شده است.

بدون شک یکی از ارکانهــای اساســی احــداث بــاغ و تولیــد تجــاری میــوه، اســتفاده از نهــالهای پیونــدی مرغــوب، ســالم، قــوی و مطمئــن از ارقــام مختلف میوه های اصلاح شده و پــر محصــول بــرای هــر منطقــه می باشد؛ زیــرا اگــر همــۀ شــرایط در حــد مطلــوب تأمیــن گردنــد، ولــی از نهالهای نامرغوب، ضعیف و غیــر مطمئــن از نــوع رقــم دلخــواه اســتفاده شــود، احــداث بــاغ کاری عبــث و بیهــوده خواهد بود.