نهالستان آذر سبز

​انتخاب نهال مرغوب

    نهـال گواهـی شـده و مرغـوب نهالـی اسـت کـه از نظـر نـوع رقـم پایـه و پیونـدک، کامـلا مشـخص و عاری از هــر گونــه آفــت، بیمــاری، نماتــد، و علفهــای هــرز انگلــی باشــد و از هــر نظــر مــورد تأییــد کمیتــۀ فنـی نظـارت بـر تهیـه و توزیـع نهـال سـازمان جهـاد کشـاورزی و دارای گواهـی سـامت و بهداشـت و کنتـرل کیفیـت باشـد. تهیـۀ نهـال بایـد بـا توجـه بـه شـرایط محیطـی منطقـه، عوامـل اقتصـادی، نـوع و رقـم …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها