نهالستان آذر سبز

​انتخاب نهال مرغوب

 

 

نهـال گواهـی شـده و مرغـوب نهالـی اسـت کـه از نظـر نـوع رقـم پایـه و پیونـدک، کامـلا مشـخص و عاری از هــر گونــه آفــت، بیمــاری، نماتــد، و علفهــای هــرز انگلــی باشــد و از هــر نظــر مــورد تأییــد کمیتــۀ فنـی نظـارت بـر تهیـه و توزیـع نهـال سـازمان جهـاد کشـاورزی و دارای گواهـی سـامت و بهداشـت و کنتـرل کیفیـت باشـد. تهیـۀ نهـال بایـد بـا توجـه بـه شـرایط محیطـی منطقـه، عوامـل اقتصـادی، نـوع و رقـم میـوه انجـام گیـرد تـا بهتریـن سـازگاری و کیفیـت را داشـته باشـد. بیشـتر درختـان میـوه از طریـق پیونـد و تعـدادی نیـز از راه قلمـه، خوابانیـدن و بـذر تکثیـر میشـوند. روش تولیـد نهـال بـه هـر روش کـه باشـد، کیفیـت آن بالاتریـن اهمیـت را در رشـد و بـاروری درخـت دارد. باغـداران بایـد کوشـش کننـد کـه بهتریـن نهـال ممکـن را تهیـه کننـد، زیـرا درختـان حاصـل از چنیـن نهالهایـی نه تنهـا در چنـد سـال اول بـاروری جبـران مخـارج اضافـی را خواهنـد کـرد، بلکـه پـس از آن نیـز، نسـبت بـه درختـان حاصلـه از نهالهـای نامرغـوب، منافـع بیشـتری خواهنـد داشـت.

 

مشخصات ویژه یک نهال گواهی شده و مرغوب:

 

- نهال پیوندی باید دارای پایه و پیوندک مشخص باشد

- از نظر سن نهال پیوندی باید یک ساله یا دو ساله باشد 

- جوانه های روی تنه نهال بخصوص در دو سوم قسمت پایین تنه باید سالم باشند

- نهال پیوندی باید یک ساقه عمودی داشته باشد

- زخم محل پیوند باید کاملا التیام یافته باشد

​- باید به اندازه کافی رشد طولی و قطری داشته باشد

- پیوندک باید از درختان سالم و بارور ارقام میوه شناخته شده تهیه گردد

- محل پیوند نباید در فاصله کمتر از 15 سانتیمتری سطح زمین باشد

نوشته های اخیر

دسته بندی ها